SVET STARŠEV

 

Za organizirano uresničevanje interesa staršev, se v zavodu oblikuje svet staršev.
Svet staršev se oblikuje tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika. V svet staršev izvolijo svojega predstavnika tudi starši vsakega oddelka vrtca, kot enote šole.
Predstavnika oddelka v svet staršev se izvoli za eno leto.
Za izvolitev predstavnika oddelka v svet staršev je zadolžen razrednik oz. vzgojiteljica – vodja oddelka.

Svet staršev opravlja naslednje naloge:

  1. predlaga nadstandardne programe,
  2. daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
  3. sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja zavoda, vzgojnega načrta, pri pravilih šolskega reda ter da mnenje o letnem delovnem načrtu,
  4. razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojnoizobraževalni problematiki,
  5. obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojnoizobraževalnim delom,
  6. voli predstavnike staršev v svet zavoda in v druge organe zavoda,
  7. imenuje upravni odbor šolskega sklada (sklada vrtca),
  8. lahko sprejme svoj program dela sodelovanja z zavodom, zlasti glede vključevanja v lokalno okolje,
  9. v dogovoru z vodstvom šole lahko ustanavlja oziroma oblikuje delovne skupine,
  10. opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

Sveti staršev se lahko povežejo v lokalne oz. regionalne aktive svetov staršev. Lokalni oz. regionalni aktivi svetov staršev lahko ustanovijo nacionalno zvezo aktivov.