SKLAD

Šolski sklad Osnovne šole Miren je začel delovati v šolskem letu 2010/11. Ustanovljen je na osnovi 135. člena ZOFVI in sprememb tega člena. Vanj so vključene vse enote Osnovne šole Miren.

Namen in dejavnost

Namen sklada je financiranje dejavnosti, ki niso sestavina izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev, nakup nadstandardne opreme, zviševanje standarda pouka, pomoč otrokom iz socialno šibkih družin in podobno.

Sredstva lahko pridobiva iz:

 • prispevkov staršev,

 • prispevkov pravnih in fizičnih oseb,

 • donacij,

 • zapuščin in

 • iz drugih virov.

Omejitev velja za prispevke političnih strank, ki jih sklad ne sme prejemati (zadnji odstavek 78. člena ZOFVI).

Pridobljena sredstva se lahko porabijo le za namen, ki ga določi donator. Nenamenska sredstva se porabijo v skladu z letnim planom, ki ga pripravi upravni odbor sklada.

Organizacija in delovanje

Sklad upravlja sedem članski upravni odbor, v katerem so trije člani predstavniki zavoda in štirje člani predstavniki staršev. Enakomerna zastopanost je zagotovljena s tem, da so imenovani člani iz različnih enot zavoda. Delo članov upravnega odbora je prostovoljno in brezplačno.

Trije člani so predstavniki šole oz. vrtca :

 • Lučana Petrovčič, predsednica

 • Matejka Bavčar, zapisničarka

 • Valentina Kavčič

Štirje so predstavniki staršev:

 • Erika Ferfolja Vidič, namestnica

 • Tanja Devetak

 • Martina Srnjak

 • Srečko Trogar

Upravni odbor deluje v skladu s pravilnikom in zakoni. Podporo mu nudijo strokovne službe zavoda in ravnateljica zavoda, ki je tudi odgovorna za zakonitost delovanja sklada.

KAKO DO FINANČNE POMOČI IZ ŠOLSKEGA SKLADA?

Starši, ki ste se znašli v finančni stiski, imate možnost zaprositi za denarno pomoč za šolske dejavnosti vašega otroka (obrazec dobite na spletni strani šole pod zavihkom SKLAD). Vlogo osebno oddate šolski svetovalni delavki na šoli ali v vrtcu oziroma jo pisno naslovite na Osnovno šolo Miren s pripisom »za šolsko svetovalno službo«. Vlogo bo obravnavala komisija v sestavi ga. Lara Spinazzola, psihologinja, ga. Damjana Ukmar, finančna knjigovodkinja in ga. Danijela Kosovelj, ravnateljica. Komisija poda mnenje o upravičenosti vlagatelja do denarnih sredstev upravnemu odboru, ki lahko odobri vlogo glede na razpoložljiva sredstva šolskega sklada, nima pa vpogleda v osebne podatke vlagatelja. Komisija bo oblikovala pravilnik za dodelitev sredstev iz šolskega sklada in prejete vloge obravnavala dvakrat letno.

Vse informacije javnega značaja bodo objavljene na spletni strani šole pod zavihkom SKLAD.

Starši, tudi vas vabimo k vplačilu prostovoljnega prispevka v šolski sklad. Zbiranje prispevkov bomo vključili tudi v različne šolske prireditve, nastope, koncerte, dneve odprtih vrat ipd.

ŠTEVILKA RAČUNA SKLADA: 01275-6030670123

ŠTEVILKA SKLICA ZA POSAMEZNE ENOTE:

OŠ MIREN – 299310

POŠ BILJE – 2993101

POŠ KOSTANJEVICA –  2993103

VRTEC MIREN – 299311

VRTEC BILJE – 2993111

VRTEC OPATJE SELO – 2993112

VRTEC KOSTANJEVICA – 2993113