PROJEKTNE ZAPOSLITVE MIZŠ

Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, Ljubljana, je 2. 6. 2017 objavilo javni razpis  »PRVA ZAPOSLITEV: POMOČNIK VZGOJITELJA SEM 2017–2018«.

Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi: 8.»Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«, prednostne naložbe: 8.2 »Trajnostna vključitev mladih na trg dela (ESS), zlasti tistih, ki niso niti zaposleni niti vključeni v izobraževanje ali usposabljanje, vključno z mladimi, ki jim grozi socialna izključenost, in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, tudi prek izvajanja jamstva za mlade«; specifičnega cilja: 8.2.1 »Znižanje brezposelnosti mladih«.

Na razpis se je prijavila  tudi Osnovna šola Miren  za obdobje B: od  1. 1. 2018 do 31. 5. 2018 in v okviru operacije smo zaposlili pomočnico vzgojiteljice začetnico na projektnem delovnem mestu v vrtcu OŠ Miren.  

Pomočnica vzgojiteljice začetnica bo pridobivala vzgojno-izobraževalne izkušnje, ki so obvezne za pridobitev poklicne kvalifikacije, in opravila vse z zakonom in drugimi predpisi določene aktivnosti za pristop k strokovnemu izpitu s področja vzgoje in izobraževanja, po izteku pogodbe o zaposlitvi na projektnem delovnem mestu pa bo sklenila novo pogodbo o zaposlitvi za obdobje vsaj enega meseca.

Želimo, da pomočnica vzgojiteljice začetnica preko usposabljanja pridobi čim več izkušenj, vpogleda v način dela v različnih oddelkih z različno starostjo otrok, v različnih enotah vrtca. Na ta način bo  spoznala celotno strukturo vrtca, zaposlene in otroke, kar ji bo omogočilo pridobivanje kompetenc za nadaljnje samostojno delo. Posebno skrb bomo namenili otrokom s posebnimi potrebami in otrokom ranljivih skupin, da bo pomočnica vzgojiteljice začetnica spoznala tudi inkluzijo, individualno obravnavo ter ostale postopke in dejavnosti. Kandidatka je zavezana k pisanju Pripravnikovega dnevnika in Mesečnemu poročilu.