CENA PROGRAMOV

  • Cene programov sprejema občina Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 13/2019)na predlog OŠ Miren. Cene programov predšolske vzgoje krijejo starši oz. zastopniki otroka in občina.

  • Starši uveljavljajo znižano plačilo vrtca z VLOGO ZA UVELJAVLJANJE PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV, ki jo odda eden od staršev na center za socialno delo (CSD). Starši na podlagi vloge plačajo ceno programa za vse predšolske otroke od 0 % – 77 % glede na dohodek družine v predpreteklem koledarskem letu. Znižanje plačila vrtca pripada upravičencu od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge. Izdana odločba velja za obdobje enega leta. Vse spremembe je potrebno v osmih dneh javiti na CSD.

  • Staršem, ki ne uveljavljajo znižanega plačila, vrtec izstavi račun v višini najvišjega dohodkovnega razreda.

  • Starši otrok, za katere je Občina Miren–Kostanjevica po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa vrtca, lahko uveljavljajo dodatno znižanje plačila v primeru daljše opravičene odsotnosti otroka in sicer več kot 15 zaporednih obračunskih dni iz zdravstvenih razlogov. Dodatno znižanje plačila iz zdravstvenih razlogov lahko starši uveljavljajo najkasneje v roku 5 dni od zaključka bolezni z ustrezno vlogo ter priloženim zdravniškim potrdilom. Za dneve odsotnosti iz zdravstvenih razlogov starši plačajo 50% od njihovega, z odločbo določenega dohodkovnega razreda.

  • Prav tako je staršem otrok, ki imajo stalno prebivališče v Občini Miren-Kostanjevica in so vključeni v naše vrtce omogočena počitniška odsotnost, ki velja za otroke, ki v poletnih mesecih ne obiskujejo vrtca  vsaj 30 zaporednih koledarskih dni in največ skupno 60 zaporednih koledarskih dni v obdobju od 1. junija do 30. septembra. Počitniška odsotnost morajo starši najaviti do 20. junija tekočega leta (na ustreznem obrazcu, ki ga staršem da vrtec). Sredstva se prav tako zagotavljajo iz proračuna občine Miren-Kostanjevica, razliko v višini 50 % pa poravnajo starši (Uradni list RS, št 106/2008).

  • Vse ugodnosti, ki so staršem omogočene s strani Občine, lahko uveljavljajo le starši, ki imajo do vrtca poravnane vse finančne obveznosti.

  • Starši, ki imajo v vrtcu dva ali več otrok, z uveljavitvijo Zakona za uravnoteženje javnih financ, plačajo 30 % plačila za drugega otroka, ki jim je določeno kot znižano plačilo vrtca, za vsakega nadaljnjega otroka pa so oproščeni plačila vrtca.

Za otroke, za katere se vrtcem po 14. členu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih (Uradni list RS št. 25/08), sredstva za sofinanciranje plačil staršev zagotavljajo iz državnega proračuna, dodatni popusti in olajšave pri plačilu staršev za program vrtcev ne veljajo (odsotnost iz zdravstvenih razlogov in počitniška odsotnost) (Uradni list RS, št 106/2008).

CENE PROGRAMOV ZA 1. STAROSTNO OBDOBJE

Plačilni razred

Plačilo staršev % cene programa

Program

9 urni

6 urni

4 urni

100 %

504,00

403,20

322,56

CENE PROGRAMOV ZA 2. STAROSTNO OBDOBJE

Plačilni razred

Plačilo staršev % cene programa

Program

9 urni

6 urni

4 urni

100 %

400,00

320,00

256,00

CENE PROGRAMOV ZA KOMBINIRAN ODDELEK

Plačilni razred

Plačilo staršev % cene programa

Program

9 urni

6 urni

4 urni

100 %

420,00

336,00

268,80

  • Stroški za živila v cenah programov znašajo 40,50 EUR mesečno: dopoldanska malica 12,00 EUR, kosilo in popoldanska malica 28,50 EUR oziroma 1,84 EUR na dan. Za vsak javljen dan odsotnosti otroka se staršem odbije 80 % stroška živil, se pravi 1,47 EUR na dan.

  • Ura varstva se zaračuna 1,5 EUR/ura.